11 comments on “American Muslims Joining ISIS in Iraq to Obtain ‘..Training in Jihad..’ Then Return to the States

 1. These terrorists need to have both their passports and their citizenship revoked. Those who are already fighting overseas should be permanently denied re-entry to the US (and Canada). This is actually easier than the constitutional nightmare of legislating the ability to revoke citizenship, which would undoubtedly meet with resistance from all the dhimmi, apologist libtards who won’t acknowledge that these people are killers, criminals, traitors. Revoking their citizenship wouldn’t leave them “stateless”………… after all, they have their marvelous “islamic state”.

  Regrettably, we no longer have the death penalty in Canada, but you still do in the US, and one of the most appropriate uses of the penalty is for TREASON. Today, Americans, and the rest of the civilized world, are honoring the memory of thousands of their citizens who died because of the evil that is islam. Please, let us not disrespect the loss of their lives by turning a blind eye to the very real existence of this same islamic evil still fomenting and growing in our nations. The road to hell is paved with political correctness……….. if there was ever a time for us to overrule this insanity and defend the secular values of our free, democratic nations, this is it.

  Liked by 1 person

 2. Pingback: Hussein O.: “Der Islamische Staat ist nicht islamisch” – ISIS-Schläfer in Amerika | kopten ohne grenzen

 3. Pingback: Moslem refugees - Cafe Con Leche Republicans

 4. * Please Scroll down for English Translation from Dutch (using Google Translate)

  Muslim Defence League (MDL, AL-QAIDA afd. in Nederland) gaat demonstreren op het Spuiplein!

  Terwijl ISIS en alle andere jihadisten met de machtsvertoning bezig zijn, worden er walgelijke moslim monumenten gelanceerd! Cultuurfanaat J. van Aartsen is dolblij met zijn hoofddoek monument op het Spuiplein! Op deze plein hebben de PvdA, SP, D66 en GL de Nederlandse vlag controversieel en provocatief verklaard en de propagandastandpunten van Nederlandse ISIS tak, onder de vlag MDL (Muslim Defence League) hebben overgenomen!

  Corrupte bestuurders, Gemeentelijke instellingen, moskeen in Nederland, stimuleren/organiseren moslims om daarheen te gaan en tegen G. Wilders te demonstreren! In de moskeeën wordt gepredikt dat Jihad een Islamitische plicht is. De Imams roepen onbekommerd op tot en strijd tegen de ongelovigen in Nederland.

  D66, PvdA, VVD, SP, GL, CDA doen alsof ze de afgelopen 40 jaar niets hebben gehoord in de moskeeën.

  Een onvoorstelbaar dom signaal richting de ISIS jihadisten. Op 20 september verwacht van Aartsen op deze plek 10 000 den moslims! De centrale plekken zijn dus aan de jihadisten aangewezen, namelijk het Spuiplein aan ISIS aanhangers? Dit is echt ongelooflijk erg! Een vernietigend realiteit voor onze hele cultuur en leefwijze. Wat is dit erg.

  Terwijl de zwarte terreur vlag van ISIS wappert op het oorlogsmonument, Jozias van Aartsen financiert islam in zijn stad!

  Het decadente en weerloze Nederland is bezig in elkaar te zakken.

  Effectief geeft van Aartsen en kabinet Rutte daarmee vrij spel aan de ISIS en HAMAS. De ontwikkelingen in de Schilderswijk, worden nu beloond, er is ook ook een moslimmonument gelanceerd als start signaal voor de overname van hele stad…! Corrupte politiek ziet de Schilderswijk als een pilootproject.

  Vijandelijke machthebbers hebben de Schilderswijk als voorbeeld, een experiment wijk gemaakt en nu de centrale pleinen worden doelwit verklaard…!

  Bij succes en weinig weerstand vanuit de overheid en/ of bevolking, zoals nu het geval is in Den Haag, zal het islamiseringproject naar iedere verwachting ook gevolg gaan vinden in andere wijken en steden waar er een significante moslims minder- of zelfs meerderheid is.

  Elite met zijn hoofddoekmonument, moskeen en door de gemeente gesponsorde demonstraties wilde aantonen hoe de effectieve overname van Nederlands grondgebied door moslimfundamentalisten onder alle voorwaarden getolereerd mag worden.

  Het feit alleen dat leugen de blijft regeren in Nederland en een meerderheid dat als zoete koek slikt zegt veel over het onderwijs wat de laatste jaren is gegeven. En er schuilt een groot gevaar in het ontstaan van een meerderheid van moslims in den Haag met de steun van PvdA, SP, VVD, CDA, D66 en GL.

  J.Van Aartsen als burgemeester moet weg die gefaald heeft en berecht worden wegens het faciliteren van ernstige bedreigingen door ISIS, AL-QAIDA,  Boko Haram, Al shabaab, Answar al islam, Taliban, Al Nusra, Hezbollah en HAMAS in de stad.

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores

  – – – – – – – – – – – –

  English Translation from Dutch (using Google Translate)

  Muslim Defence League (MDL, AL QAIDA dept in the Netherlands.) Will demonstrate at Spuiplein!

  While ISIS and other jihadists are working on the power display, there disgusting Muslim monuments are launched! Culture fanatic J. van Aartsen is thrilled with his kerchief monument on Spuiplein! In this square, the PvdA, SP, D66 and GL the Dutch flag controversial and provocative propaganda stated and the opinions of Dutch ISIS branch, have taken over! Under the flag MDL (Muslim Defence League)

  Corrupt drivers, municipal agencies, mosques in the Netherlands, stimulating / organizing Muslims to go there and to showcase against Mr Wilders In mosques preached that Jihad is an Islamic duty. The Imams call carefree on to fight against the infidels in the Netherlands.

  D66, PvdA, VVD, SP, GL, CDA pretend nothing heard in the mosques. The past 40 years

  An incredibly stupid signal to the ISIS jihadists. On 20 September Aartsen expected at this place 10 000 the Muslims! The central areas are so designated to the Jihadists, namely Spuiplein to Isis followers? This is really unbelievable! A devastating reality for our whole culture and lifestyle. What is this bad.

  While the black flag terror ISIS waves on the war memorial, Josias van Aartsen finances Islam in his city!

  The decadent and defenseless Netherlands is about to collapse.

  Effective displays of Aartsen Rutte and thus play to the ISIS and Hamas. Developments in Schilderswijk be rewarded now there is also a Muslim monument launched as a start signal for the acquisition of entire city …! Corrupt politicians see Schilderswijk as a pilot project.

  Enemy power have Schilderswijk example, an experiment district and now the central squares are declared target …!

  With success and little resistance from the government and / or population, such as is now the case in The Hague, the Islamization project to every expectation will also be found in other neighborhoods and cities where there is a significant Muslim minority or majority. Due

  Elite with his kerchief monument, mosques and sponsored by the City of demonstrations was to show how the effective acquisition of Dutch territory by Muslim fundamentalists may be. Tolerated under any conditions

  The mere fact that the lie continues to rule in the Netherlands and a majority that swallows like hot cake says a lot about teaching what is given in recent years. And there is a great danger in the emergence of a majority of Muslims in the Hague with the support of PvdA, SP, VVD, CDA, D66 and GL.

  J. Van Aartsen as mayor road that has failed and must be brought to justice because of the facilitation of serious threats by ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al Shabaab, Answar al Islam, Taliban, Al Nusra, Hezbollah and Hamas in the city.

  With Kind Regards.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s